0 Naborn Lab
Logo
phone

097-932-4245 ภาษาไทย

096-142-4463 English

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและน้ำ

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพ

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ด้วยเครื่อง Oligoscan